مشاوره خدمات بازسازی و تعمیرات

طراحی آزمایشگاه باید به گونه ای باشد که از عهده توسعه و تغییر مقیاس ها ی کاری خود و یا رعایت انضباط علمی در کار برآیند . سه گروه اصلی آزمایشگاه های موجود ، عبارتند از :

  • تحقیقاتی
  • آموزشی
  • تحلیلی

در این میان ، نیاز به تغییر سریع احتیاجات و ملزومات مسئله ای است که بیش از همه در کارهای تحقیقاتی مشاهده می شود . در آزمایشگاه های آموزشی به علت زیاد بودن تنوع روش های علمی باید قوانین انضباطی متنوعی در فضای آزمایشگاه حاکم باشد تا بتواند نیاز های آزمایشگاه را از نظر سازگاری افراد با محیط فراهم سازد . فعالیت های تشخیصی نیز در اثر پیشرفت تجهیزات تشخیصی و نیز پیشرفت فرآیند ها و روش های مرتبط با آنها ، مدام در حال تغییر هستند . نیاز های کلی همه آزمایشگاه ها ، در اثر افزایش طول عمر ساختمان آزمایشگاه تغییر کرده و این امر مسئله ای است که باید در طراحی اولیه آزمایشگاه ها بدان توجه کرد . طراحان آزمایشگاه ها نیز باید در زمان تهیه مدارک و نقشه ها ، از کارکنان آزمایشگاه ها در مورد نیازهای ضروری آنها سوال نمایند .