سکوی مخصوص کلین روم

 

 

سکو های کلین روم :

این نوع از سکوها به جهت اینکه هوا باید در زیر سکو جریان داشته باشد  تا محلی برای رشد انواع باکتریها و یا تجمع غبار نباشد باید از صفحه های مشبک و کابینت های چرخ دار و در صورت نیاز مشبک که قابل جابجائی باشد استفاده نمود و یا میتوان از سکوهای آزمایشگاهی با شیوه های خواص استفاده نمود تا جریان هوا به زیر سکو رفته و غبار آن مکان را پاک نماید .