آموزش کارآموز

شرکت به  آزما سکو سامان در پی رشد و ارتقا سطح فنی و علمی همواره در تلاش بوده و

لذا در مقاطع مختلف و زمینه های مرتبط  کارآموز می پذیرد.

باشد که این عمل برای رشد و توسعه کشور موثر واقع شود.