مشاوره انتخاب دستگاه

مراکز تولید

کار های انجام شده

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی شرکتهای آب منطقه ای

حجاب

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی شرکتهای تصفیه فاضلاب

سنندج

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولیدی کیک و کلوچه

مینو

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات شیرو مواد لبنی

پگاه

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی شرکتهای نفت وپتروشیمی

شرکت نفت

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید ایزوگام

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید چرم مصنوعی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید روغن مایع

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید دارهای گیاهی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید داروهای انسانی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید داروهای دامی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید سموم دفع آفات

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید نوشابه و دوغ

زمزم

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید آب میوه

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات آب معدنی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید سوسیس وکالباس

کاله

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید آرد

روشن

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید ماکارونی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید نان صنعتی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید قند و شکر

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید رنگ و رزین

کوشش رنگ

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کترینگ شرکتهای هواپیمایی

ماهان

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید خودرو

سایپا

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید لوازم آرایش , رنگ مو و کرم

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید شوینده و بهداشتی

پاکسان

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید ظروف لوازم آرایش

آوندکار

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید لوازم یک بار مصرف پزشگی

سوپا

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید شکلات وتافی

مینو

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید سیم وکابل

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید لوله

لوله صفا

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید ظروف شیشه ای دارو

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید کاغذ و مقوا

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی صنایع چاپ

چاپ خانه دولتی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید سنگ مصنوعی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید مولاژ

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید فیلتر

سرکان

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید سیمان

خاش

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید کمپوت و کنسرو

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید روغن نباتی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید روغن متور

بهران

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید ظروف یک بار مصرف گیاهی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید واکسن

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید سرم

رازی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید پادزهر

انسیتو پاستور

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کارخانجات تولید و . . .

مراکز دانشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی دانشگاهی پیرا پزشگی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی دانشگاهی علوم پایه

دانشگاه تربیت مدرس

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی دانشگاهی دندان پزشگی

دانشگاه دندان پزشگی قم

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی دانشگاهی بیو تکنولوژی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی دانشگاهی گیاه پزشگی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی دانشگاهی علوم زیستی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی دانشگاهی مواد , متالوژی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی دانشگاهی صنایع غذایی

دانشگده صنایع غذایی شهرک

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی دانشگاهی زیست شناسی

دانشگاه شهید بهشتی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی دانشگاهی گیاه شناسی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی دانشگاهی فنی مهندسی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی دانشگاهی شیمی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی دانشگاهی فیزیک

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی دانشگاهی پزشگی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی دانشگاهی مامائی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی دانشگاهی صنایع کشاورزی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی دانشگاهی جانور شناسی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی دانشگاهی و . . .

مراکز خدماتی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی آزمایشگاههای تشخیص طبی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی بیمارستانها

شهید بهشتی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی نگهداری حیوانات

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی کلینیکهای دام پزشگی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی تجهیزات ایمنی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی نیروگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی مراکز ترک اعتیاد

فارابی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی مراکز نا بار وری

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی چشم پزشگی فارابی

فارابی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی و . . .

مراکز تحقیقاتی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی مرکز تحقیقاتی کشاورزی

کرج

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی مرکز تحقیقاتی محیط زیست

کشتی تحقیقاتی بندر عباس

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی مرکز تحقیقاتی هوا شناسی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی مرکز تحقیقاتی پوست مصنوعی

امام رضای مشهد

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی مرکز تحقیقاتی انرژی اتمی

انرژی اتمی تهران

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی مرکز تحقیقاتی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی مرکز تحقیقاتی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی مرکز تحقیقاتی